1994

Indhold

Forord og indhold

Ophav: Hansen, Finn Egeland
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 245 – 246
Korrekturlæst: ja
Type: indholdsfortegnelse
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Den aalborgensiske befolknings holdning til Aalborg Symfoniorkester

- en samtidsidéhistorisk studie
Kapitlerne i rapporten er selvsagt disponeret som et kontinuerligt forløb, og det fulde udbytte opnås derfor igennem den fortløbende læsning. Nogle kapitier er imidlertid mindre umiddelbart tilgængelige end andre. Såfremt man derfor først og fremmest er interesseret i de data som undersøgelsen har registreret, og i den analyse, der holder sig tæt op ad disse data, kan det anbefales – efter Indledningen – at begynde med at læse Kapitlerne 4 og 5 samt de tilhørende bilag.
Ophav: Ferland, Poul
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 247 – 337
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Om stilanalyse af rockmusik

Den i princippet gehørstraderede rockmusik har mange forskellige og uforudsigelige stilistiske udviklingsforløb, både hvad angår musik og udførelse. I forbindelse med studier og analyser af rockmusik kan der være tilbagevendende problemer med at klassificere rockmusik. Hvorledes er det muligt at afgrænse rockmusikkens ‘musik-stykker’ i forhold til den ene eller den anden stilart, når alle mulige stilistiske sammenblandinger tilsyneladende er mulige? Artiklens formal er at belyse, hvoriedes ‘rockmusik’ kan klassificeres eller inddeles og dermed afgrænses fra anden rockmusik, således at den kan gøres til genstand for bl.a. musikteoretiske stilstudier.
Ophav: Hørlyk, Thorkil
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 339 – 354
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Musikteoretiske studier af melodik og harmonik i rockmusik

- med eksempler fra Beatles-stilen
Musikvidenskabelige studier af rockmusik er jo langtfra udelukkende ensbetydende med musikteori og musikanalyse. Der findes mange relevante musikhistoriske, musiksociologiske og/eller musikantropologiske tilgange, men i en del tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt eller uundgåeligt, at sådanne problemstillinger også inddrager den omhandlede musik ved hjælp af adækvat musikteori med tilhørende musikanalyse.
Ophav: Hørlyk, Thorkil
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 355 – 402
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Elvis Has Just Left The Building

Frank Zappa in memoriam
Som det vil være de fleste bekendt forlod Frank Zappa bygningen i slutningen af 1993, nærmere bestemt ved 18-tiden, den 4. december, amerikansk tid. Han ville den 21. december, altså godt fjorten dage senere have været fyldt 53 og det er derfor næppe forkert at sige, at hans død kom alt for tidligt, også selvom man herved frister en velkendt kliché.
Ophav: Knakkergaard, Martin
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 403 – 411
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik

- udkast til analysemetode med henblik på den rytmiske musik
Nærværende artikel er egentlig blot den løsrevne indledning til et ikke foreliggende større systematisk arbejde om struktur- og tonalitetsforhold inden for rytmisk musik. Jeg har længe gerne villet give mig i kast med et sådant projekt, men forskellige forhold har desværre foreløbigt forhindret mig i at gennemføre det. Fremtiden ser heller ikke for lovende ud, i hvert fald ikke med hensyn til det projekts gennemførelse, og da samtidigt de efterfølgende sider efterhånden cirkulerer vidt og bredt, idet de igennem en årrække bl.a. har været anvendt i forskellige undervisnings- og kursus-sammenhænge og nu forekommer at have ‘formeret sig1 yderligere, har jeg valgt at lade dem aftrykke her – så kan andre lettere referere til dem. De aftrykte sider er altså efterhånden af ældre dato, hvilket de på flere måder også bærer præg af, og alligevel har netop dette forhold næppe nogen indflydelse på deres mulige anvendelighed, idet deres hovedsigte groft sagt er at stille en række spørgsmål – ikke at give svar.
Ophav: Knakkergaard, Martin
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 413 – 423
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Specialer ved musikuddannelsen, Aalborg Universitet

Nedenstående komplette liste over specialer ved musikuddannelsen dækker perioden fira 1983 til i dag. Specialerne er ordnede i en grovinddeling efter emner og videnskabelig tilgang. Til den valgte systematisering skal bemærkes, at mange af disse specialer med lige god ret ville kunne indplaceres i flere af de opstillede kategorier.
Ophav: Mortensen, Tore
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 425 – 431
Korrekturlæst: ja
Type: register
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Metronomtallet 9

om Karl Richters håndtering af 9 taktslag hos J.S.Bach
I Karl Richters berømte indspilning af Backs Matthäus-Passion har et af de korte kor – i Bachs partitur strækker det sig over 9 taktslag – fået en duration på mere end et minut! Resultatet heraf er en ganske særlig symbolkrqft, som de godt to takter i Bachs værk rummer i sig – om ikke som intention, så dog åbenbart som en mulighed. Artiklen forsøger at udforske det klanglige eventyr, som Richters håndtering af de 9 taktslag har iscenesat. Det ligger i sagens natur, at denne udforskning ikke kan basere sig på Bachs nodemanuskript alene. Som musikanalyse må den tage det bogstaveligt, at musik udspiller sig bag indersiden af vore trommehinder – her på foranledning af en bestemt realisation af Bachs værk. Det er i forlængelse heraf artiklens metodiske pointe at argumentere for en længe savnet skelnen mellem: (a) en kompositionsanalyse, hvor partituret er adgangskortet til den klanglige forestillingsverden i et værk, og – som denne kompositionsanalyses overbygning – (b) en musikanalyse, forstået som en udforskning af den klingende realisation og reception.
Ophav: Nielsen, Per Drud
Tidsskrift: Col Legno
Årgang/Hæfte No.: 1994 – 1
Side: 433 – 447
Korrekturlæst: ja
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.