1995-97

Indhold

Sanger i grænseland: Hansine Tækker

Lidt nødvendig historieskrivning (I): “Folkemusik” i 1970′erne
Folkemusikbølgen i 1970′erne skabte – i Danmark som andetsteds – en hidtil ukendt interesse for den hjemlige traditionelle musik. En af konsekvenserne af denne bølge var at en række fritidsmusikere og ganske almindelige mennesker, som før var anonyme eller i det højeste kendt i et lokalmiljø eller en egn, pludselig blev genstand for landsdækkende opmærksomhed. Det var spillemænd, der nu blev “folkemusikere”, og visesangere, der blev “folkesangere”. Hvad der før slet og ret havde været balmusik eller underholdning i familie- og vennekredsen blev i 1970′erne “folkemusik” med status, betydning og bevågenhed fra forskere og medier.
Ophav: Bak, Kirsten Sass
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 1 – 34
Type: artikel
Rettigheder: Fri adgang

Teoretiske og metodiske problemer i relation til studiet af tonalitetsbegreber i europæisk musik før ca. 1700

Ph.D.-forelæsning, afholdt på Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, d. 14. marts 1997
Nærværende forelæsning afsluttede officielt forfatterens licentiatstudium ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet. Jeg valgte at betragte forelæsningen som en mulighed for at formulere og dermed viderebringe en anden type opsummering – eller om man vil, konklusion – på forløbet af hele mit licentiatprojekt, end min Ph.D.-afhandling (Fra Modus til Toneart. En undersøgelse af 1600-tallets europæiske toneartsteori; Aarhus Universitet 1996) som sådan repræsenterede, og jeg valgte hermed en noget anden tilgangsvinkel, end man måske ville forvente i denne situation. I stedet for eksempelvis – med afhandlingen som ‘platform’ -at levere en form foi ekspertudsagn om en nærtbeslægtet tematik, et interessant analyse-objekt eller noget tilsvarende var det min intention så at sige at åbne skabene igen og lade om ikke alle, så i hvert fald de største ‘skeletter’ fra min projektperiode komme ud i lyset igen. Eller sagt med andre ord: forelæsningens idé var dels at genoptage nogle overvejelser over de teoretiske og metodiske problemer, som studiet af tonalitetsbegreberne i europæisk musik før ca. 1700 indebærer, dels at sætte min afhandling i relation til disse overvejelser. Den forelig-gende tekst repræsenterer en redigeret og let forkortet udgave af det oprindelige forelæsnings-manuskript. Selvom en række talesprogslignende formuleringer er blevet skrevet om og en raekke litteratur- og kildehenvisninger er blevet tilføjet, bærer teksten fortsat – og med forsæt – præg af ikke primært at være skrevet med henblik på at blive læst, men netop forelæst.
Ophav: Hansen, Thomas Holme
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 53 – 70
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

Hermeneutik som musikvidenskabelig kategori

Tiltrædelsesforelæsning ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, d. 10. oktober 1997
Af en tiltrædelsesforelæsning turde man oftest kunne forvente enten en præsentation af et emne som er nært forbundet med den nys ankomne eller nytiltrådte persons specialistfelt, eller også en art programerklæring hvad angår videnskabs-teoretisk indstilling, alternativt en profilering i metodisk, forsknings- eller uddannelsesstrategisk henseende. Mit foredrag kan ikke siges at slutte sig til nogen af disse retningslinier for temavalg. Og dog har jeg ikke af den grund til hensigt at skuffe de rimelige forventninger til dagens formelle installationshandling, hvis det berettigede formal hermed tænkes at indebære et nærmere bekendtskab med et væsentligere tematisk anliggende, bedømt ud fra forelæserens faglige fortid eller nutid.
Ophav: Marschner, Bo
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 71 – 88
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.

The Beatles’ musik – En kritisk studie

Forskningsfragment (1973)
Det følgende bidrag har, som angivet, adskillige år bag sig – så mange at en begrundelse for tekstens publicering så lang tid efter dens tilblivelse velnok kan være på sin plads. Jeg skal ikke forsøge at plædere for selve arbejdets aktualitet, idet det tværtimod star ganske klart for mig at der hviler et post festum-præget skær over store dele af det: min beskæftigelse med dette emne såvel som den behandling jeg har givet det.
Ophav: Marschner, Bo
Tidsskrift: Cæcilia
Årgang/Hæfte No.: 1997 – 1
Side: 113 – 144
Type: artikel
Rettigheder: Denne tekst er ophavsretsmæssigt beskyttet og yderligere offentliggørelse må ikke ske uden forfatterens og udgiverens tilladelse.